ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق
سلامت معنوی و تاب آوری
روانشناسی و مشاوره
تغذیه و امنیت غذایی
پیشگیری از خشونت
پیشگیری از خودکشی

پیشگیری از حوادث و کاهش اثر بلایا
پیشگیری از معلولیت ها
مهارت های زندگی
پیشگیری از اعتیاد
پیشگیری از بیماری ها
ورزش و نشاط اجتماعی و موفقیت