فضای سبز و سیمای شهری
حفظ منابع طبیعی
ترویج گردشگری