کارگاه آشنایی با اچ آی وی و ایدز

 جهت آماده سازی  برگزاری همایش پیشگیری از ایدز

 

۹ شهریور ۱۳۹۶