, , ,

کارگاه 15 کارآفرینی کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت؛ طراحی بوم مدل کسب و کار

15مین جلسه کارافرینی 2 بوم مدل کسب و کار 10 بهمن 97

🖇کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه🖇

❇️ کارگاه شماره15 کارآفرینی

❇️ موضوع: طراحی بوم مدل کسب و کار

📅 چهارشنبه: 10 بهمن 97

⏱ 15:30 الی 18:00

مدرس:  سرکار خانم امیری.

شرح گزارش:در این جلسه که با حضور اعضای تیمهای کارآفرینی و توانمند سازی کمیته اشتغال موسسه صدای سلامت برگزار شد.خانم امیری به بررسی بوم مدل کسب و کار (کانواس) پرداختند. بوم مدل کسب و کار یک مدل ترسیمی و تصویری است که بخش مرکزی بوم مربوط به ارزش افرینی و ارزش پیشنهادی کسب و کار و سمت راست بوم بحثها و پرسش های مربوط به مشتری و چارچوب تعامل با مشتری و سمت چپ بوم به بحث ها و دغدغه های مربوط به فضای هسته ی کسب و کار و ساختار هزینه ها است. در بررسی بوم کسب و کار به تفصیل در مورد هرکدام از بخش های موردنظر صحبت شد و به سوالات مورد بحث پاسخ داده شد.

در ادامه تیم ورکهای کارافرینی تشکیل شد و به بررسی برنامه های آتی خود پرداختند.

 

15مین جلسه کارافرینی 1 بوم مدل کسب و کار 10 بهمن 97 15مین جلسه کارافرینی 3 بوم مدل کسب و کار 10 بهمن 97 15مین جلسه کارافرینی 4 بوم مدل کسب و کار 10 بهمن 97 15مین جلسه کارافرینی 6 بوم مدل کسب و کار 10 بهمن 97

, , , , ,

کارگاه آموزشی کارگروه همایشها و سمینارهای صدای سلامت؛برنامه ریزی و سازماندهی تیمی

کارافرینی همایش و سمینار سازماندهی تیمی 4 بهمن 97

🎙🎞کمیته روابط عمومی صدای سلامت کرمانشاه🎙🎞

✅ کارگاه آموزشی کارگروه همایشها و سمینارها

❇️ موضوع:  برنامه ریزی و سازماندهی تیمی.

📅 پنج شنبه: 4 بهمن 97

⏱ 10:30 الی 12

مدرس:  خانم امیری.

شرح گزارش:در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه همایشها و سمینارهای موسسه صدای سلامت برگزار شد.

سرکار خانم امیری با مطرح کردن اصول اولیه ی سه گانه ی موقعیت تیمی اعم ازگامهای احساسی ،فرایندهای رفتاری و گامهای شناختی در شکل گیری و تبیین مفهوم تیم و شناخت افراد از نقش و جایگاه خود درتیم و سپس رسیدن به مرحله ی سطح کارایی تیم درمورد لزوم تمرکز و توجه به رشد شخصیتی در راستای تحول اجتماعی به بیان اهمیت این موضوع در نقش افراد در رویکردهای تیمی پرداختند. در ادامه در خصوص برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی توضیح داده شد. سپس در راستای کارتیمی به مفهوم برنامه ریزی عملیاتی و نحوه ی انجام فعالیتهای پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا و انواع فعالیتهای متقارن و متوالی در تیم پرداخته شد.

سپس در بحث سازماندهی کارتیمی و انواع سازماندهی ها به مفهوم  سازماندهی برحسب وظیفه در راستای نوع و ماهیت فعالیت تیم همایش ها و سمینارها پرداخته شد.

 

, , ,

کارگاه 14 کارآفرینی کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت؛ برنامه ریزی و ساماندهی تیمی

14مین کارآفرینی 9 ساماندهی 3 بهمن 97

🖇کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه🖇

❇️ کارگاه شماره14 کارآفرینی

❇️ موضوع:  برنامه ریزی و ساماندهی تیمی.

📅 چهارشنبه: 3 بهمن 97

⏱ 15:30 الی 18:00

مدرسان:  سرکار خانم امیری و اقای عبدی.

شرح گزارش:در این جلسه که با حضور اعضای تیمهای کار افرینی و توانمند سازی کمیته اشتغال موسسه صدای سلامت برگزار شد.

ابتدا جناب عبدی با بازی کار تیمی شروع کردندو شرکت کنندگان  به دوگروه تقسیم شدند. و تصمیم براین شد که تیمها چهار محصول ارزان قیمت پرمصرف که با حرف پ شروع میشود را خریداری کنند.  مدت زمان خریدها 10 دقیقه بود. این خریدها انجام شدکه گروه شکرپنیر در عرض 7 دقیقه خریدها رو انجام دادند وگروه صنایع دستی در عرض12 دقیقه خرید کردند.

در ادامه سرکار خانم امیری با مطرح کردن بخش انگیزشی الفبای زندگی و بحث درمورد لزوم تمرکز و توجه به رشد شخصیتی در راستای تحول اجتماعی به بیان اهمیت این موضوع در نقش افراد در رویکردهای تیمی پرداختند. در ادامه در خصوص برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی توضیح داده شد. سپس در راستای کارتیمی به مفهوم برنامه ریزی عملیاتی و نحوه ی انجام فعالیتهای پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا و انواع فعالیتهای متقارن و متوالی در تیم پرداخته شد.

سپس در بحث سازماندهی کارتیمی و انواع سازماندهی ها اعم از سازماندهی برحسب وظیفه و سازماندهی برمبنای تولید پرداخته شد و ویژگیهای هرکدام از انها مطرح شد.

درپایان از شرکت کنندگان خواسته شد که تیم های تخصصی شکل یافته و به بررسی ایده های موردنظر خود جهت نهایی کردن یک ایده ی کلی و فعالیت  اصلی بپردازند.

 

14مین کارآفرینی 1 ساماندهی 3 بهمن 97 14مین کارآفرینی 2 ساماندهی 3 بهمن 97 14مین کارآفرینی 4 ساماندهی 3 بهمن 97 14مین کارآفرینی 5 ساماندهی 3 بهمن 97 14مین کارآفرینی 6 ساماندهی 3 بهمن 97 14مین کارآفرینی 7 ساماندهی 3 بهمن 97

, , ,

کارگاه 13 کارآفرینی صدای سلامت کرمانشاه؛ ارکان کار تیمی و عناصر سه گانه ی موقعیت تیمی

کارآفرینی 1 ارکان تیمی سه گانه 26 دی 97

🖇کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه🖇

❇️ کارگاه شماره13 کارآفرینی

❇️ موضوع:  ارکان کار تیمی و عناصر سه گانه ی موقعیت تیمی

📅 چهارشنبه 26 دی 97

⏱ ساعت 15:30الی 18

مدرسان:سرکار خانم امیری و آقای عبدی

شرح: در این جلسه که با حضور اعضای تیمهای کارآفرینی و توانمندسازی کمیته ی اشتغال موسسه صدای سلامت برگزار شد. ابتدا جناب عبدی با تعریف و معرفی تیم به عنوان یک واحد سازمانی هدفمند و تخصص یافته به بررسی ویژگیهای آن پرداختند. سپس با ارائه ی بازی تیمی بلندترین برج کاغذی و اجرای ان توسط اعضا حاضر به تبیین و اهمیت کارتیمی و مشارکت صحیح و هدفمند اعضا پرداختند. در ادامه سرکار خانم امیری به بررسی مفاهیم سه گانه ی ABC و چرخه ی موقعیت تیمی پرداختند. سه گام و فرآیند احساسی، رفتاری و شناختی فردی و گروهی در موقعیت تیم و در ادامه بر مفهوم و زمینه ی تیم و برسطح کاربردی تیم اثر گذارند. سه ویژگی اصلی تیمها که در مرحله ی تکامل به بلوغ میرسند مراحل احساسی، فرایندهای رفتاری و مراحل شناختی هستند. همچنین جناب بابایی  درخصوص حرکت و تلاش در راستای تحول فردی و توسعه ی اجتماعی و نقش افراد در پیوستگی ساختاری تیم ها به ارائه مطلب پرداختند. سپس با تجلیل از اعضای تیم کارافرینی کارخانه ی موادغذایی گیسیا و اعطای گواهینامه های تخصصی به اعضا با حضور جناب بابایی و خانم امیری و جناب عبدی و همه ی اعضای تیم های کارآفرینی جلسه به اتمام رسید.

 

کارآفرینی 2 ارکان تیمی سه گانه 26 دی 97 کارآفرینی 3 ارکان تیمی سه گانه 26 دی 97

, , ,

کارگاه 12 کارآفرینی کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه؛ اصول کار تیمی و توانمندسازی گروهی

12مین جلسه کارآفرینی و اشتغال با اصول کار تیمی 19 دی 97

🖇کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه🖇

❇️ کارگاه شماره 12 کارآفرینی

❇️ موضوع:  اصول کار تیمی و توانمندسازی گروهی

📅 چهارشنبه 19 دی 97

⏱ ساعت 15:30الی 18

مدرسان:سرکار خانم امیری و آقای عبدی

شرح: در این جلسه که باحضور اعضای تیم های کارآفرینی و توانمندسازی کمیته ی اشتغال موسسه صدای سلامت برگزار شد. ابتدا خانم امیری به بررسی مفاهیم گروه و انواع آن در اجتماع و سازمانها پرداختند. سپس به بررسی مفاهیم نقش و مقام و هنجارها در گروه پرداخته شد. و عوامل مختلف تغییر هنجارها در گروههای شغلی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به تعریف ماهیت تیم و تفاوت آن با گروه و مراحل تشکیل تیم از زمان شکل گیری تا فروپاشی پرداخته شد.

مبحث بعدی در مورد ویژگیهای تیم های کاری با عملکرد عالی و خصوصیات 9 گانه ی  ویژه ی اینگونه تیمها بود.

سپس جناب عبدی با تبیین موضوع سیستم و سه گانه ی تیم، مهارت ها و رهبری به توصیف ویژگیهای درونی تیم های کاری و صفات ویژه ی افراد در این تیم ها پرداختند.

جلسه در ساعت 18 به پایان رسید.

 

 

, , ,

حسابداری و مدیریت هزینه ها در کسب کار کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه

حسابداری کارآفرینی 12 دی 97

🖇کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه🖇

❇️ کارگاه شماره 11 کارآفرینی
❇️ موضوع:حسابداری و مدیریت هزینه ها در کسب کار.
📅 چهارشنبه 12 دی 97
⏱ ساعت 15:30الی 17:30
مدرسان:سرکار خانم امیری و اقای بابایی.
شرح گزارش:مدرس محترم سرکار خانم امیری ابتدا  درخصوص چرخه  مالی یک واحد کسب کار صحبت کردند. درادامه در خصوص مباحث اصلی حسابداری و تعریف انواع سندها و دارایی و بدهی و سرمایه به ارائه توضیحات پرداختند. درادامه پیرو پرسش و پاسخ درجلسه، جناب اقای بابایی در خصوص نحوه ی مسائل مالی و چگونگی نقدینگی و سرمایه درخصوص مسائل رفاه اجتماعی توضیحاتی رو بیان فرمودند.
درادامه به بررسی انواع صورتهای مالی اعم از صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد،صورت سرمایه و ترازنامه پرداخته شد.
درخاتمه شرکت کنندگان در کلاس تکالیف کارگاه گذشته را که به آنان محول شده بود را ارائه کردند.
, , ,

محصولات استاندارد و دارای لیبل سلامت و گواهینامه ی iso تیم قدرتمند کارافرینی موسسه ی صدای سلامت

کارآفرینی لیبل سلامت 10 دی 97

محصولات استاندارد و دارای لیبل سلامت و گواهینامه ی iso تیم قدرتمند کارافرینی موسسه ی صدای سلامت وارد بازار شد!

خداوند را شاکریم که تیم قدرتمند کارافرینی موسسه ی صدای سلامت  محصولات  استاندارد و دارای لیبل سلامت و گواهینامه ی iso را به صورت تولید انبوه روانه ی بازار کرد.

امید که روز به روز در مسیر موفقیت و بهروزی گام برداریم…

از تک تک اعضای تیم کارافرینی صدای سلامت در کارخانه ی موادغذایی گیسیا ، هم در بخش تولید هم در بخش بازاریابی و فروش سپاسگزاریم.

خداقوت…

به امید موفقیتهای روز افزون

, , ,

کارگاه شماره 10 کارآفرینی کمیته اشتغال و مبارزه با فقر؛ مدیریت امور مالی در کسب و کار

10مین کارآفرینی امور مالی 5 دی 97

🖇کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت🖇

❇️ کارگاه شماره 10 کارآفرینی

❇️مدیریت امور مالی در کسب و کار

📅 چهارشنبه 97/10/5

⏱15:30الی 18:00

❇️مکان:موسسه صدای سلامت.

✅ مدرسان:اقای روح الله عبدی و سرکارخانم امیری. و با حضور اقای سعید الماسی.

شرح گزارش:مدرس محترم جناب عبدی ابتدا راجع به مدیریت امور مالی در کسب و کار صحبت کردند. و در خصوص مباحث اصلی قیمت گذاری و فروش به بررسی رئوس مطالب پرداختند. در ادامه، جلسه به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد. تسهیلگر خانم امیری و جناب اقای بابایی به ارائه مسائل پرداختند. و در نهایت جناب اقای الماسی به عنوان کارافرین حوزه دیجیتال مارکتینگ(کسب وکار اینترنتی) به بررسی مباحث گردش مالی در حوزه ی کسب و کار اینترنتی پرداختند.

و در آخر به شرکت کنندگان درکارگاه تکلیف هفته ی آینده که ایده یابی و ارزیابی مهارتهای فردی است پیشنهاد داده شد تا در جلسه ی بعدی کارگاه ارائه شود.

 

 

, , ,

کارگاه شماره 9 کارآفرینی کمیته اشتغال و مبارزه با فقر؛ امور مالی در کسب و کار و مدیریت فروش

9مین کارفرینی 5 فروش 28 اذر 97

🖇کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه🖇

❇️ کارگاه شماره 9 کارآفرینی.

❇️ امور مالی در کسب و کار و مدیریت فروش.

📅 چهارشنبه 97/9/28

⏱15:30الی 18:00

❇️ مکان:موسسه صدای سلامت.

✅ مدرسان:اقای روح الله عبدی و سرکار خانم امیری.

شرح گزارش:مدرس محترم جناب عبدی ابتدا کارگاه را با توضیحاتی درباره چگونه خلاقیت داشته باشیم. و با بیان مثالهایی ایده های ناب را به حضار معرفی کردند.

در ادامه هفته گذشته که مدرس توصیه و ایده جالبی به این شرح که حضار عزیز قورمه سبزی تهیه کنند. که هزینه اماده سازی آن کمتر از 15 هزار تومان شود.و از حضار خواسته بودند. که ایده های خود را در این خصوص شرح دهند. در پایان جناب اقای بابایی, جناب اقای عبدی و سرکار خانم امیری و جمعی از کارآفرینان در منصب هیات داور نظرات خود را بیان کردند.

در ادامه سرکار خانم امیری راجع به موضوع فروش و نوع محصول و قیمت گذاری صبحت کردند. و نحوه توزیع که چطوری بتوانیم فروش کنیم.

TQm:

مدیریت:یعنی مدیریت کیفیت جامع.

منظور از فروش :یعنی در تمام دنیا یعنی انتقال احساس.

 

9مین کارفرینی 1 فروش 28 اذر 97 9مین کارفرینی 2 فروش 28 اذر 97 9مین کارفرینی 3 فروش 28 اذر 97 9مین کارفرینی 6 فروش 28 اذر 97 9مین کارفرینی 7 فروش 28 اذر 97

, , ,

کارگاه شماره 8 کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت؛ انتخاب ایده و خلاقیت در کسب و کار.

8مین کارگاه کارآفرینی 5 ایده و خلاقیت 21 اذر 97

🖇کمیته اشتغال و مبارزه با فقر صدای سلامت کرمانشاه🖇

❇️ کارگاه شماره 8

❇️ انتخاب ایده و خلاقیت در کسب و کار.

📅 تار یخ چهارشنبه:97/9/21

⏱ زمان:15:30 الی 18:00

❇️ مکان:موسسه صدای سلامت.

✅ مدرسان:دکتر حیدر ذوالنوریان, و اقای روح الله عبدی

شرح گزارش : مدرس محترم ابتدا کارگاه را با توضیحاتی درباره چگونگی کارآفرین بودن آغاز کردند. همچنین با بیان مثالهایی ایده های ناب را به حضار معرفی کردند.

در ادامه ی هفته گذشته که مدرس توصیه و ایده و خلاقیت جالبی به این شرح که حضار عزیز ساندویچی را تهیه کنند که هزینه آماده سازی آن کمتر از مبلغ 15 هزار تومان شود را شرح داده بودند و از حضار خواسته بودند که ایده و خلاقیت های خود را در این خصوص شرح دهند.

در پایان جناب دکتر ذوالنوریان، جناب آقای بابایی ، جناب آقای عبدی و سرکارخانم امیری در منصب هیأت داور نظرات خود را بیان کردند.

این کارگروه در جلسه بعد تصمیم گرفتند که این روند را با ایده های جالب تر و خلاقانه تر ادامه دهند و تصمیم براین شد که در گروههای چهار نفره فعالیت های خلاقانه خود را ادامه دهند و به بحث و گفتگو بپردازند.

 

8مین کارگاه کارآفرینی 2 ایده و خلاقیت 21 اذر 97 8مین کارگاه کارآفرینی 3 ایده و خلاقیت 21 اذر 97 8مین کارگاه کارآفرینی 4 ایده و خلاقیت 21 اذر 97 8مین کارگاه کارآفرینی 7 ایده و خلاقیت 21 اذر 97