,

امتحان میان ترم کارگروه زبان بین الملل پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

امتحان میان ترم زبان 1 بین الملل 5 شهریور 98

🌸IN THE NAME OF GOD🌸

امتحان میان ترم کارگروه زبان بین الملل پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

تاریخ :۱۳۹۸/۶/۵

روز :سه شنبه

ساعت:۶ونیم الی ۸

نام مدرس: سرکار خانم شکوفه بختیاری

گار گروه زبان بین الملل امتحان میان ترم را بر گزار کرد. از درس ۱تا ۶

روابط عمومی کار گروه زبان بین الملل:هستی بادافره

 

امتحان میان ترم زبان 2 بین الملل 5 شهریور 98

,

گزارش کلاس زبان انگلیسی کارگروه زبان بین الملل پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

گزارش کلاس زبان 4 بین الملل 22 مرداد 98

🌿IN THE NAME OF GOD 🌿

گزارش کلاس زبان انگلیسی کارگروه زبان بین الملل پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کار گروه زبان بین الملل برگزار کرد.

تاریخ:1398/5/22

ساعت:6ونیم الی 8

نام مدرس: سرکار خانم شکوفه بختیاری

🌾💐🌾💐🌾

در ابتدای کلاس امتحان درس 1تا5کنسل شد ؛ اما در جلسه آینده درس1و2و3و4و5و6 از زبان آموزان به صورت کتبی گرفته خواهد شد.

در ضمن این امتحان میان ترم است.

به دلیل اینکه به امتحانات ترم نزدیک هستیم.

بعد مدرس گفتند که ما تصور کنیم که ایشان یک  English touristهستند واز ما کمک میخواهند.

در نتیجه ایشان درباره غذای شهرمان سوال پرسیدند.(خورش خلال)و…..

در نهایت بخش های دیگری از درس 6تدریس شد.

روابط عمومی کار گروه زبان بین الملل :Hasty Badafrah🍃

 

گزارش کلاس زبان 1 بین الملل 22 مرداد 98 گزارش کلاس زبان 2 بین الملل 22 مرداد 98 گزارش کلاس زبان 3 بین الملل 22 مرداد 98

,

کلاس زبان کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس زبان بین الملل 1 روابط عمومی 15 مرداد 98

🌹IN THE NAME OF GOD🌹

کلاس زبان کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

تاریخ:۱۳۹۸/۵/۱۵

ساعت6ونیم الی8

مدرس:سرکار خانم شکوفه بختیاری

☘🌿🌱🌱🌿☘

شرح

در امروز مدت کم نامحدودی درباره حمل ونقل عمومی شهر پرسید ه شد.

Public  transportation 🚕🚖🚇

البته تدریس درس 6آغاز شد و مدرس این درس (۶)را تا یک صفحه ونیم قسمت Aدراین بخش پیش بردند.

قسمت اول درس۶:

What does she do?

در ضمن در جلسه آینده امتحانی از درس 1و2و3و4و5 گرفته میشود.

روابط عمومی کار گروه زبان بین الملل:

Hasty Badafrah.

با آرزوی دانایی🧠

 

کلاس زبان بین الملل 2 روابط عمومی 15 مرداد 98 کلاس زبان بین الملل 3 روابط عمومی 15 مرداد 98

,

کلاس زبان انگلیسی کارگروه زبان بین الملل پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس زبان 4 انگلیسی 1 مردادماه 98

🌸 IN THE NAME OF GOD 🌸

کلاس زبان انگلیسی کارگروه زبان بین الملل پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کار گروه زبان بین الملل برگزار کرد .

تاریخ:1398/5/1

ساعت :۶ونیم الی ۸

مدرس:سرکار خانم شکوفه بختیاری

📖📒📖📒📚

امروز در ابتدای کلاس مدرس تفاوت بین Agriculture and Farming را از زبان آموزان خواست ودر نهایت ایشان توضیحی کامل درباره تفاوت آن دو دادند.

سپس مدرس از زبان آموزان سوال

How do you do for fun?

را پرسید و آنها پاسخ دادندوگفتند که برای خوش گذرانی یا اوقات فراغت چه کارهایی انجام میدهند.برای مثال…

I walk in the park.

I play soccer .

…..

مدرس تکالیفی را برای هفته بعد مشخص کردند که یکی از آنها نوشتن درباره وسایل حمل و نقل عمومی در شهر مان بود 🚌🚕🚘🚍

روابط عمومی کار گروه زبان بین الملل :Hasty Badafrah

با آرزوی موفقیت 🌠

 

کلاس زبان 1 انگلیسی 1 مردادماه 98 کلاس زبان 2 انگلیسی 1 مردادماه 98 کلاس زبان 3 انگلیسی 1 مردادماه 98

,

کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کارگروه زبان بین الملل 2 کمیته روابط عمومی 18 تیرماه 98

👑  IN THE NAME OF GOD  👑

کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کار گروه زبان بین الملل برگزار کرد .

تاریخ: 1398/4/18

ساعت:6ونیم الی 8

Teacher’s name:سرکار خانم شکوفه بختیاری

👩‍🏫👨‍🏫👩‍🏫👨‍🏫👩‍🏫

در ابتدا مدرس از دو نفر از زبان آموزان در خواست کرد که یک نفر به جای فروشنده و یک نفر به جای مشتری باشد و شروع به گفت و گو کنند و از مکنی که جلسه قبل داده بود استفاده کنند.

برای مثال:

قیمتش چند است؟

چطور پول را پرداخت میکنید؟

آیا چیز ارزان تری دارید؟

به همین روال تقریبا تمام زبان آموزان  آمدند و گفت وگو کردند.

البته این گفت وگو فقط درباره فروشگاه یا محصول خاصی نبود و میتوانست هر محصولی باشد.

برای جلسه بعد باید چند خط درباره این که برای خوش گذرانی چه میکنیم آمده کنیم .

و تکلیف بعد این است که تفاوت بین Farming and Agriculture پیدا کنیم.

روابط عمومی کار گروه زبان بین الملل: هستی بادافره💁‍♀

شاد باشید🌿

 

کارگروه زبان بین الملل 1 کمیته روابط عمومی 18 تیرماه 98

,

کار گروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

زبان بین الملل 1 روابط عمومی 4 تیرماه 98

🌱بسم الله الرحمن الرحیم 🌱

کار گروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کار گروه زبان بین الملل برگزار کرد

ساعت:5:30الی7

نام مدرس:سرکار خانم شکوفه بختیاری

🍀🍀🍀🍀

شرح حال کلاس….

امروز در کلاس ابتدا تکالیف هفته قبل عنوان شدند.

یعنی تفاوت بین see and look و تفاوت بین affect and effect.

گرامر درس 5توضیح داده شد که درباره قرار گرفتن قید در جمله بود که با درس قبل مرتبط بود.

بخشی از درس5توضیح داده شد وحل شد.

در آخر کلاس اصطلاحاتی بیان شدند.

روابط عمومی کار گروه زبان بین الملل 🌺 هستی بادافره.

شاد باشید🌹

 

زبان بین الملل 2 روابط عمومی 4 تیرماه 98

,

کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس 1 زبان بین الملل 28 خرداد 98

🍀 IN THE NAME OF GOD🍀

کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کار گروه زبان بین الملل برگزار کرد💐

تاریخ:۱۳۹۸/۳/۲۸

ساعت:۵ونیم الی ۷ونیم

نام مدرس:سرکار خانم شکوفه بختیاری

💐💐💐💐

شرح حال کلاس…

امروز در کلاس ،زبان آموزان How is it going هارا جواب دادند .

بعد درباره روز های مورد علاقه در هفته و سال پرسیده شد که زبان آموزان درباره روز های مورد علاقه شان حرف زدند.🌝🌕

(Work book) درس ۴ حل شد

کار آخر اصطلاحاتی درباره عجله کردن مطرح شد که مدرس آنهارا به زبان آموزان آموخت.🔍

روابط عمومی کار گروه زبان بین الملل

هستی بادافره ☑️

با آرزوی موفقیت ✔️

 

کلاس 2 زبان بین الملل 28 خرداد 98 کلاس 3 زبان بین الملل 28 خرداد 98

,

کلاس زبان انگلیسی کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس زبان 3 21 خرداد 98

کلاس زبان انگلیسی کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی صدای سلامت کرمانشاه

کار گروه زبان بین الملل برگزار کرد💁‍♀

تاریخ: 98/3/21

ساعت:۵ونیم الی ۷

نام مدرس:سر کار خانم شکوفه بختیاری

شرح حال کلاس….🌸

امروز زبان آموزان جواب سوال

How do you do?

مدرس را دادند ؛ البته به طور کامل و آوردن دلیل این قسمت را به پایان رساندیم.

مدرس قسمت های اول درس ۴ را دوره ای نمود و درس به پایان رساند .

درس ۴ در بخش  اولین گرامر به جمله های حال ساده پرداخته بود که مدرس آن را تو ضیح داد.simple present

و اما در بعد نحوه خواندن ساعت.🌓🌒🌗

کار های روز مره نیز در جلسات قبل به آن پر داختیم.

و اما سوالی کردن جمله های حال ساده با گرامر اول درس داده شد. ❓

درباره روز های مورد علاقه هفته سوال شد.

روابط عمو می کار گروه زبان بین الملل

Hasty Badafrah📕

 

کلاس زبان 1 21 خرداد 98 کلاس زبان 2 21 خرداد 98

,

کارگروه زبان بین الملل از کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی آزادی صدای سلامت کرمانشاه

کارگروه زبان 3 بین الملل صدای سلامت 7 خرداد 98

✅کارگروه زبان بین الملل از کمیته روابط عمومی موسسه صدای سلامت کرمانشاه برگزار کرد✅

تاریخ👈۱۳۹۸/۳/۷

ساعت👈۵:۳۰دقیقه الی ۷

نام مدرس💼سرکار خانم شکوفه بختیاری

✳️✳️✳️✳️✳️

🔵  شرح حال کلاس…

در کلاس امروز مدرس نمرات برخی از افراد کلاس را اعلام نمود.

سپس درس چهارم کتاب فورکورنز یک بخش دوم توسط مدرس تدریس و همچنین گرامر مربوط به درس توضیح داده شد.

مدرس به حاضران در کلاس درباره جملاتی با محتوای گرامر توضیح دادند و از زبان آموزان خواستند که تمرین های مربوط را بنویسند(➖و➕)

در نهایت این جملات را شاگردان خواندند و در صورت اینکه ایراد مدرس به تصحیح جملات زبان آموزان عزیز پرداختند.

🖊روابط عمومی کار گروه زبان بین الملل:

Hasty Badafrah🌹

🌺Good Luck🌺

 

کارگروه زبان 1 بین الملل صدای سلامت 7 خرداد 98 کارگروه زبان 2 بین الملل صدای سلامت 7 خرداد 98 کارگروه زبان 4 بین الملل صدای سلامت 7 خرداد 98

,

کلاس زبان انگلیسی کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت کرمانشاه

کلاس زبان 1 بین الملل 4 خرداد 98

کلاس زبان انگلیسی کارگروه زبان بین الملل کمیته روابط عمومی پایگاه سلامت اجتماعی صدای سلامت کرمانشاه

بنام خالق هستی بخش

در تاریخ ۹۸/۳/۴ کار گروه زبان بین الملل با تدریس خانم جمشیدی تشکیل شد ، در این جلسه زبان آموزان به یادگیری و تمرین درباره نحوه پرسیدن زمان و پاسخ دادن به آن پرداختند و همچنین واژگان مربوط به روزهای هفته و انجام کارهای روزانه را یاد گرفتند و هر کدام جملاتی را درباره کارهای روزانه خود بیان نمودند.

 

کلاس زبان 2 بین الملل 4 خرداد 98 کلاس زبان 3 بین الملل 4 خرداد 98 کلاس زبان 4 بین الملل 4 خرداد 98