, , , ,

کارگاه مدیریت خشم

 

شرح گزارش کارگاه مدیریت خشم

در روز دوشنبه ۹۷/۸/۷ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در مکان موسسه صدای سلامت کرمانشاه برای گروه هدف جوانان به تعداد ۱۸ نفر آقا و خانم کارگاه آموزشی مدیریت خشم در زندگی برگزار گردید که:

در بخش اول عوامل زمینه ساز برانگیخته شدن خشم و راهکارهای مدیریت آن توسط خانم بینایان مدیر کارگروه پیشگیری از خشونت بیان گردید.

دربخش دوم پرسش و پاسخ بین مدیر کارگروه و افراد شرکت کننده در خصوص تجربه خشم و نوع مدیریت آن صورت گرفت.

در بخش سوم به علل هراس اجتماعی و راهکارهای مدیریت آن با آن توسط دکتر محمد هادی نجفی روانشناس و استاد دانشگاه پرداخته شد.

در بخش پایانی به مباحث علل پرخاشگری در سنین مختلف توسط مدرس کارگاه پرداخته شد.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خلاصه عملکرد 3 ماهه موسسه صدای سلامت کرمانشاه