, , , ,

دعوت دانشگاه رازی از موسسه صدای سلامت برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای علوم سیاسی

فارغ التحصیلی 21 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97

دعوت دانشگاه رازی از موسسه صدای سلامت برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای علوم سیاسی

این جشن در ابتدا با نمایش طنز که توسط گروه آفرینش های ادبی به سرپرستی خانم ساتکنی و نمایش به سرپرستی آقای ایثاری آماده شده بود. و سپس صحبت های دکتر نیریزی در جهت معرفی موسسه و اهداف آن ارائه گشت و باحضور اساتید علوم سیاسی و جناب آقای امیرعلی بابایی مدیر موسسه صدای سلامت همراه بود.

روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

 

فارغ التحصیلی 1 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 4 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 6 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 8 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 10 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 11 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 12 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 14 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 17 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 18 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 19 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 22 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 23 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97 فارغ التحصیلی 20 علوم سیاسی دانشگاه رازی 6 بهمن 97

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خلاصه عملکرد 3 ماهه موسسه صدای سلامت کرمانشاه